044-514606 ต่อ 21 acadsrru@srru.ac.th

เกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้น 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สอดคล้องตามความมุ่งหมายและหลักการสนองความต้องการและความจำเป็นของบุคคล ในรูปของการศึกษาต่อเนื่องที่เปิดโอกาสให้ทุกช่วงวัยได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่มีหลายรูปแบบการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและการให้บริการงานวิชาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

        ทั้งนี้  การจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัยเพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นของการเปิดโอกาสการจัดการศึกษาให้ทุกช่วงวัยรวมทั้งการบูรณาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและกหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ที่จะเข้าไปส่งเสริมการรับรู้ถึงแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่องสู่ชุมชนได้เกิดกระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ตระหนักถึงการสร้างโอกาสให้กับตนเอง เกิดทัศนคติที่ดีต่อการสร้างอาชีพจากการเรียน และสามารถเข้าสู่กระบวนการศึกษาขอองหลักาสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้