044-514606 ต่อ 21 acadsrru@srru.ac.th
หลักสูตร เครื่องมือและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยในยุคดิจิทัล: การถ่ายภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยมือถือและการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย

หลักสูตร เครื่องมือและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยในยุคดิจิทัล: การถ่ายภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยมือถือและการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย