044-514606 ต่อ 21 acadsrru@srru.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอัพโหลดหลักฐาน ประกอบการรายงานตัว ผ่านเว็บไซต์ https://cbs.srru.ac.th ภายใน 17 ตุลาคม 2565  --> อัพโหลดเอกสาร ...

หลักสูตรระยะสั้น