กำหนดการรับสมัคร รุ่นที่ 1

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
5 – 18   เมษายน  2565 รับสมัคร  ขั้นตอนการสมัครสามารถดูรายละเอียดได้จากประกาศ
19 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ www.srru.ac.th หรือ https://cbs.srru.ac.th
20 เมษายน 2565 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  เข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์  และหรือตามที่หลักสูตรกำหนด
21 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ www.srru.ac.th หรือ https://cbs.srru.ac.th
22 เมษายน 2565 รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ผ่านเว็บไซต์ www.srru.ac.th หรือ https://cbs.srru.ac.th

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

NON-DEGREE

เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ และสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตและสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารได้ที่ FACEBOOK

การศึกษาต่อเนื่อง/หลักสูตรระยะสั้น/บัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ที่ FACEBOOK

หลักสูตรระยะสั้น